การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักจัดการระบบ และทีมสหวิชาชีพในการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Online เพื่อพัฒนาศักยภาพนักจัดการระบบ และทีมสหวิชาชีพในการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด ปี พ.ศ.2564

https://smcmthailand.org/website/home.php