วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว

วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว JOURNAL OF PRIMARY CARE AND FAMILY MEDICINE

สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ชมรมแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว และองค์กรภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาบริการปฐมภูมิ ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานวิชาการตีพิมพ์ในวารสาร PCFM VOLUME 2 No.1 JANUARY- APRIL 2019 ISSN 2651- 0553 เพื่อเผยแพร่ความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานบริการปฐมภูมิ ผลงานวิจัย บทความวิชาการหรือกึ่งวิชาการด้านปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว

 

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.pcfmjournal.com