ประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการฝึกอบรมและสอบหลักสูตรฯ ประคับประคอง

คำสั่งราชวิทยาลัยแพทย์เวชศำสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ที่ 2 /2562
เรื่อง
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการฝึกอบรมและสอบหลักสูตรประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม
ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบประคับประคอง วาระ พ.ศ.2562-2564
————————
ด้วยราชวิทยาลัย แพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ได้รับอนุมัติรับรองหลักสูตร
ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบประคับประคอง
(หลักสูตร 1 ปี ) จากแพทยสภาเรียบร้อยแล้ว
เพื่อให้การดาเนินการฝึกอบรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ราชวิทยาลัยฯ จึงขอแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบประคับประคอง ดังรายนามต่อไปนี้


1. นายแพทยกิติพล นาควิโรจน์                   ประธาน
2. แพทย์หญิงประถมาภรณ์ จันทร์ทอง         รองประธาน
3. นายแพทย์กฤษณะ สุวรรณภูมิ                 กรรมการ
4. นายแพทย์ปกรณ์ ทองวิไล                      กรรมการ
5. แพทย์หญิงนิสิตา นาทประยุทธ์               กรรมการ
6. นายแพทย์ภรเอก มนัสวานิช                   กรรมการ
7. แพทย์หญิงชุษณา ข่ายม่าน                    กรรมการ
8. นายแพทย์ชนินทร์ ลิ่มวงศ์                      กรรมการ
9. นายแพทย์อาทิตย์ ชัยธนสาร                  กรรมการ
10. แพทย์หญิงปัทมา โกมุทบุตร                กรรมการ
11. แพทย์หญิงวิชุดา จิรพรเจริญ                กรรมการ
12. แพทย์หญิงศรีเวียง ไพโรจน์กุล            กรรมการ
13. นายแพทย์อรรถกร รักษาสัตย์              กรรมการ
14. แพทย์หญิงอรพรรณ ฟูมณีโชติ            กรรมการ
15. นายแพทย์บริบูรณ์ รักษาแดน              กรรมการ
16. แพทย์หญิงวิไลลักษณ์ ทีปประสาน      กรรมการ
17. แพทย์หญิงพรเพ็ญ อัครวัชรางกูร โก    กรรมการ
18. แพทย์หญิงมาลินี พิสุทธิโกศล            กรรมการ
19. แพทยหญิงน้ำทิพย์ อินทับ                กรรมการ
20. นายแพทย์อิทธิพล วงษ์พรหม            กรรมการและเลขานุการ

อำนาจหน้าที่
1. วางเป้าหมาย จัดทำหลักสูตร และวิธีการฝึกอบรมโดยความเห็นชอบของราชวิทยาลัยฯ ตามหลักเกณฑ์ที่แพทยสภากาหนด
2. กำหนดหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติของโรงพยาบาลหรือสถาบันฝึกอบรม
3. ประเมินคุณภาพของโรงพยาบาลหรือสถาบันฝึกอบรมที่แพทยสภากาหนด เพื่อเสนอให้แพทยสภารับรองหรือยกเลิกการรับรอง   ทั้งนี้ การประเมินคุณภาพโรง  พยาบาลหรือสถาบันฝึกอบรม ให้พิจารณาทบทวนทุก 5 ปี
4. รวมรวมรายชื่อแพทย์ที่ฝึกอบรมจากสถาบันฝึกบอรมเพื่อเสนอราชวิทยาลัย ฯ ให้รายงานต่อสำนักงานเลขาธิการแพทยสภาทุกปี การฝึกอบรม
5. ประเมินคุณสมบัติของผู้ที่ยื่นคำขอประกาศนียบัตรฯ เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบ
6. ดำเนินการสอบและตัดสินผลการสอบ แล้วรายงานราชวิทยาลัยฯเพื่อเสนอขอประกาศนียบัตรฯต่อแพทยสภา
7. ติดตามผล ทำข้อเสนอแนะและดำเนินการแก้ปัญหาการฝึกอบรม
8. ควบคุมให้โครงการฝึกอบรม ดำเนินไปตามเป้าหมายที่แพทยสภากำหนด
9. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อช่วยดำเนินการ


สั่ง ณ วันที่ 16 มกราคม 2562


ผศ.ดร.นพ.อภินันท์ อร่ามรัตน์
ประธานราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

คำสั่งแต่งตั้ง อฝส palliative