คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการวิชาการและวารสาร ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

ประกาศราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการและวารสาร ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการ 2563-2564