คำสั่งแต่งตั้งคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยฯ วาระ 2563 – 2564

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2549 ขอแต่งตั้งคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยฯ วาระ 2563 – 2564 ดังรายนามต่อไปนี้

 1. ผศ.ดร.นพ. อภินันท์ อร่ามรัตน์                 ประธาน
 2. พญ. สายรัตน์ นกน้อย                             รองประธานคนที่ 1 และดูแลอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและวารสาร
 3. ผศ.นพ. กฤษณะ สุวรรณภูมิ                     รองประธานคนที่ 2 และดูแลอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ
 4. พญ. สุพัตรา ศรีวนิชชากร                       เลขาธิการ
 5. พญ. ศิรินภา ศิริพร ณ ราชสีมา                ผู้ช่วยเลขาธิการ
 6. นพ. จตุภูมิ นีละศรี                                 เหรัญญิก
 7. นพ. นนท์ โสวัณณะ                               ผู้ช่วยเหรัญญิก
 8. นพ. อาทิตย์ ชัยธนสาร                           ประชาสัมพันธ์
 9. นพ. ธาตรี โบสิทธิพิเชฏฐ์                       นายทะเบียน
 10. พญ. วนาพร วัฒนกูล                             ปฏิคมและวิเทศสัมพันธ์
 11. ผศ.นพ. กิติพล นาควิโรจน์                     กรรมการกลางและดูแลอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ                                                                                                      สาขาการดูแลแบบประคับประคอง
 12. รศ.พญ.สมจิต พฤกษะริตานนท์              กรรมการกลาง
 13. ผศ.นพ. กอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์            กรรมการกลาง
 14. รศ. พญ. วิชุดา จิรพรเจริญ                     กรรมการกลาง
 15. นพ. วราวุธ กุลเวชกิจ                            กรรมการกลาง

มีหน้าที่ ตามข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2549 หมวด 3 ข้อ 14

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการบริหาร รว.วาระ 2563-2564