Category Archives: ข่าวฝึกอบรมและสอบ

ข่าวสาร และข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกอบรม และสอบแพทย์สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

เกณฑ์การประเมินรายงานวิจัยสำหรับส่งสอบ

คณะกรรมการฝึกอบรมและสอบ ขอส่งหนังสือเกณฑ์การประเมินรายงานวิจัย เพื่อให้แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ผู้สนใจสมัครสอบวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว เพื่อใช้อ้างอิงในการผลิตงานวิจัยเพื่อส่งสอบบอร์ด เนื้อหาประกอบด้วย 1.คุณลักษณะของงานวิจัยที่ส่งสอบบอร์ด 2.เกณฑ์การประเมินรายงานวิจัย ที่ใช้ในการประเมินจริง 3.ตัวอย่างวารสารภายในประเทศที่รับตีพิมพ์ เพื่อเป็นทางเลือกในการส่งตีพิมพ์ โดยมีเนื้อหาดังนี้ เกณฑ์การประเมินรายงานวิจัย [...]