Category Archives: ประชุมวิชาการ

ข่าวสารเกี่ยวกับงานประชุมวิชาการ

ทุนสนับสนุน Wonca

ราขวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย เล็งเห็นความสำคัญของการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะด้านเวชปฏิบัติครอบครัวของสมาชิกราชวิทยาลัยฯ และมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการที่เข้มแข็ง ทั้งระหว่างสมาชิกราชวิทยาลัยเอง และระหว่างภาคีเครือข่ายทางวิชาการระดับนานาชาติ ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยจึงได้พิจารณา และมีมติสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง เพื่อให้สมาชิกไปร่วมประชุมวิชาการ WONCA ในแต่ละปี รายละเอียดทุน พร้อมแบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอรับทุนดังนี้ ประกาศ รว.การให้ทุนสนับสนุนประชุม [...]