Author Archives: Admin_Iota

ประกาศเรื่องการขอรับรองเป็นสถาบันฝึกอบรม ประกาศนียบัตรฯ การดูแลแบบประคับประคอง

 เนื่องด้วยแพทยสภาโดยราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทยได้อนุมัติการเปิดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเวชกรรม ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบประคับประคอง ตามที่ได้ประกาศไปแล้วนั้น คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ ได้มีมติเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดรายละเอียดของวิธีการและเกณฑก์ารขอรับรองเป็นสถาบันฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว โดยมี รายละเอียดดังนี้ ประกาศเรื่องการขอรับรองเป็นสถาบันฝึกอบรม แบบฟอร์มการขอรับรองเป็นสถาบันฝึกอบรม แบบฟอร์มการขอรับรองเป็นสถาบันฝึกอบรม รูปแบบ word หลักสูตร [...]