Author Archives: Admin_Iota

การลงทะเบียนแพทย์โครงการปฏิบัติงานเพื่อการสอบฯ ปีงบ 2561

ตามที่ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย และกระทรวงสาธารณสุขได้มีสัญญาความร่วมมือทางวิชาการเพื่อขยายกำลังการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวให้แก่ประเทศ ตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ และได้จัดให้มีการฝึกอบรมภายใต้โครงการปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ( In-service Training) ราชวิทยาลัยฯ  จึงได้เปิดลงทะเบียนสำหรับแพทย์ในโครงการฯ ดังรายละเอียดตามเอกสารข้างล่างนี้ หนังสือแจ้ง แนวทางสนับสนุนวิชาการ in-service training สสป โครงการฝึกอบรมการดูแลผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและการดูแลกลุ่มประชากรสำหรับแพทย์ In-service [...]