โครงการอบรมระยะสั้น "เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ" ปี 2565

หน้าแรก > โครงการอบรมระยะสั้น “เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ” ปี 2565

โครงการอบรมระยะสั้น “เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ” ปี 2565

โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ” 

ปี พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 18

 

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ กระทรวงสาธารณสุข กำหนดจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น “เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ” เพื่อพัฒนาความพร้อมของแพทย์ที่จะทำงาน ณ คลินิหมอครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 18 (กำหนดจัด รุ่นที่ 18 และ 19)

สถานที่อบรม โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต

จัดเป็น Module รวม 4 Module ระหว่างวันที่ 31 มกราคม -11 พฤษภาคม 2565

Module 1 วันที่ 31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2565 (4 วัน) 

Module 2 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2565 (3 วัน) 

Module 3 วันที่ 28 – 31 มีนาคม 2565 (4 วัน) 

Module 4 วันที่ 9 – 11 พฤษภาคม 2565 (3 วัน) 

ติดตามรายละเอียดโครงการ และวิธีการสมัครได้ที่ https://thaifammed.org/wp-content/uploads/2021/12/โครงการอบรมระยะสั้น-PCC-รุ่น-18-2565_13-12-64.pdf

รายละเอียด Module 1-4 https://drive.google.com/drive/folders/1t_zGExCZDrseLQjNvKRdKdjSHgLgrpZH?usp=sharing 

หนังสือรับรองผู้บังคับบัญชา สำหรับแพทย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุช ที่จะขอรับทุนสนับสนุนการอบรม

**** ผู้เข้าอบรมทุกคนต้องได้รับวัคซีนโควิดครบตามกำหนด และแสดงใบรับรอง/แจ้งผลการตรวจแบบ ATK หรือ RT-PCR เป็นลบ ก่อนวัน/เวลาเริ่มอบรมไม่เกิน 72 ชม ***

หนังสือขอเชิญแพทย์ร่วมอบรม pcc 18 (คณบดีและผอ)

หนังสือขออนุมัติแพทย์สังกัด กสธ.อบรม pcc 18 (ผอ)

หนังสือเชิญอบรม PCC รุ่น 18_กสธ

แบบฟอร์มความเห็นผู้บังคับบัญชา for PCC 2565

เรื่องอื่นๆ