การประชุมวิชาการสำหรับแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

หน้าแรก > การประชุมวิชาการสำหรับแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

การประชุมวิชาการสำหรับแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

การประชุมวิชาการสำหรับแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรฯ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2565
ระหว่างวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2565
ณ ห้องประชุม 1210 โซน B ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

** ลงทะเบียนภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 เท่านั้น **

โครงการการประชุมวิชาการสำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1

หนังสือเชิญประชุม

รายชื่อแพทย์ประจำบ้าน ปี 2565

รายชื่อพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ปี 2565

เรื่องอื่นๆ