แพทยศาสตรศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับอาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว รุ่นที่ 6 ประจำปี 2565

หน้าแรก > แพทยศาสตรศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับอาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว รุ่นที่ 6 ประจำปี 2565

แพทยศาสตรศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับอาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว รุ่นที่ 6 ประจำปี 2565

เปิดรับสมัครแล้ว!

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
แพทยศาสตรศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับอาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
Basic Medical Education Training Course for Family Medicine Teacher  (Basic TOT FM)
รุ่นที่ 6 ประจำปี 2565

สำหรับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หรือ
แพทย์พี่เลี้ยงแพทย์ฝึกปฏิบัติเวชศาสตร์ครอบครัว
ของสถาบันหลักและสถาบันสมทบทั้งใน
และนอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมด้านแพทยศาสตรศึกษา

รับจำนวน 60 คน

::กำหนดการอบรม::
ครั้งที่ 1  Introduction to Medical Education (Basic 1)
ระหว่างวันที่  19 – 22  ธันวาคม 2565 (4 วัน)
ครั้งที่ 2  Teaching skill enhancement (Basic 2)
ระหว่างวันที่  16 – 19  มกราคม 2566 (4 วัน)

ณ โรงแรมอมารี ดอนเมืองแอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

>>รายละเอียดและกำหนดการฝึกอบรม
https://drive.google.com/file/d/1nWEC5fg4lyVo3BJfLBX3EYe4l38vUAzj/view?usp=sharing

สมัครออนไลน์ที่นี่
https://forms.gle/f5xA61d9vAqubeqx6

====
จัดการอบรมโดย
ชมรมแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว
และราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
=====

เรื่องอื่นๆ