เกณฑ์การประเมินรายงานวิจัยสำหรับส่งสอบ

หน้าแรก > เกณฑ์การประเมินรายงานวิจัยสำหรับส่งสอบ

เกณฑ์การประเมินรายงานวิจัยสำหรับส่งสอบ

คณะกรรมการฝึกอบรมและสอบ ขอส่งหนังสือเกณฑ์การประเมินรายงานวิจัย เพื่อให้แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ผู้สนใจสมัครสอบวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว เพื่อใช้อ้างอิงในการผลิตงานวิจัยเพื่อส่งสอบบอร์ด

เนื้อหาประกอบด้วย

1.คุณลักษณะของงานวิจัยที่ส่งสอบบอร์ด

2.เกณฑ์การประเมินรายงานวิจัย ที่ใช้ในการประเมินจริง

3.ตัวอย่างวารสารภายในประเทศที่รับตีพิมพ์ เพื่อเป็นทางเลือกในการส่งตีพิมพ์

โดยมีเนื้อหาดังนี้

เกณฑ์การประเมินรายงานวิจัยฯ

เรื่องอื่นๆ