ประกาศรายชื่อแพทย์ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “เวชศาสตร์ครอบครัวสําหรับ แพทย์ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ” ปี พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 18

หน้าแรก > ประกาศรายชื่อแพทย์ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “เวชศาสตร์ครอบครัวสําหรับ แพทย์ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ” ปี พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 18

ประกาศรายชื่อแพทย์ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “เวชศาสตร์ครอบครัวสําหรับ แพทย์ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ” ปี พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 18

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

ประกาศรายชื่อแพทย์ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “เวชศาสตร์ครอบครัวสําหรับ แพทย์ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ” ปี พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 18

แพทย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับทุนค่าลงทะเบียน จาก สสป.

แพทย์สังกัดหน่วยงานอื่นและแพทย์ที่จ่ายค่าลงทะเบียนเอง

เรื่องอื่นๆ