การสอบเก็บคะแนนเพื่อวุฒิบัตรฯ​ สำหรับแพทย์ชั้นปีที่ 2 ปี พ.ศ.​2565

หน้าแรก > การสอบเก็บคะแนนเพื่อวุฒิบัตรฯ​ สำหรับแพทย์ชั้นปีที่ 2 ปี พ.ศ.​2565

การสอบเก็บคะแนนเพื่อวุฒิบัตรฯ​ สำหรับแพทย์ชั้นปีที่ 2 ปี พ.ศ.​2565

 ประกาศราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย 

เรื่อง การสอบเก็บคะแนนเพื่อวุฒิบัตร เพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 

สำหรับแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อสอบวุฒิบัตร ชั้นปีที่ ๒ 

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ประกาศสอบเดนท์ 2 ปี 65

เรื่องอื่นๆ