Monthly Archives: November 2018

ผลการคัดเลือกแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561

ด้วย สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการคัดเลือกแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการให้กำลังใจและเชิดชูเกียรติและศักดิ์ศรีของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวให้สังคมได้รับรู้บทบาทหน้าที่ของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่แพทย์ท่านอื่นๆ บัดนี้ คณะอนุกรรมการคัดเลือกแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น ได้พิจารณาคัดเลือกแพทย์ดีเด่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายนามต่อไปนี้ แพทย์หญิงมาลินี บุณยรัตพันธุ์ [...]