ผลการคัดเลือกโครงการพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวขณะปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรฯ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง ผลการคัดเลือกแพทย์ปฏิบัติราชการชดใช้ทุนในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเข้าฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวขณะปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2563

https://sites.google.com/site/primarycarecluster2017/3-kar-lng-thabeiyn-hnwy-brikar-pthm-phumi-laea-kherux-khay-hnwy-brikar-pthm-phumi/4-phlit-phaethy/prakasphlkhadleuxkphaytikhorngkarphathnaphaethy

ประกาศ1