ประกาศสอบ ปี 63 ฉบับเพิ่มเติม

ตามที่ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ออกประกาศฉบับที่ ๒ / ๒๕๖๓
เรื่อง การสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวช ศาสตร์ครอบครัวประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น

เนื่องจากศูนย์เวชบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย จะเปิดระบบให้สมัครสอบผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ ระหว่างวันที่ ๑- ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ราชวิทยาลัยฯ ขอประกาศแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัวประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

ประกาศสอบ 63 ฉบับเพิ่มเติม