การติดต่อกับเจ้าหน้าที่ราชวิทยาลัยในช่วงการระบาดของ COVID-19

สืบเนื่องจากมีการระบาดของ COVID-19
ทางราชวิทยาลัยได้ให้เจ้าหน้าราชวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานที่บ้านตามที่รัฐบาลขอความร่วมมือ
จึงขอเปลี่ยนแปลงช่องทางการติดต่อดังนี้

1.ติดต่อเรื่องการฝึกอบรมและสอบ การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านรอบ 2 ให้ติดต่อ 02-716-6652
2.ติดต่อเรื่องการอบรมระยะสั้น และวิชาการอื่นๆ ติดต่อ 087-754-5427 หรือ 02-716-6651