ข่าวสารการฝึกอบรม และสอบ

หลักสูตรการฝึกอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ครอบครัว (แผน ก)

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อการสอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว พ.ศ.2555

>>> Download pdf

หลักสูตรแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว (แผน ข)

หลักสูตรแพทย์แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว พ.ศ.2559

>>> Download pdf

การสอบเพื่อหนังสืออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว (แผน ค)

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อการสอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว พ.ศ.2555

>>> Download pdf

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นเวชศาสตร์ครอบครัว

  1. ฝึกอบรมระยะสั้น “เวชศาสตร์ครอบครัวสาหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว”

>>> Click for more information