ข่าวสารการฝึกอบรม และสอบ

หลักสูตรการฝึกอบรม

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ

ในกำรประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 2561

ดาวน์โหลดได้ที่นี่