การฝึกอบรม – ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

การฝึกอบรม

การฝึกอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรม 

ปฏิทินการฝึกอบรม 

รายชื่อสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

รายชื่อสถาบันปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร

การขอเปิดสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

เกณฑ์มาตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรม ตาม WFME

Links หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์เวชบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย : Center for Graduate Medical Education of Thailand

แพทยสภา : Thai Medical Council