Workshop 3 สำหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ปฏิบัติงาน

ขอเชิญแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อสอบ แพทย์ใช้ทุนและแพทย์พี่เลี้ยง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 (Work shop III)

“Community Oriented Care”

ระหว่างวันที่  19 – 23  พฤศจิกายน  2561 ณ โรงแรม เชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่

โดยสามารถโหลดรายละเอียดโครงการ ขั้นตอนการลงทะเบียนและใบจองที่พักได้ที่

โครการและตารางการประชุม

หนังสือแจ้งสถาบันฝึกอบรม

หนังสือแจ้งสถาบันปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการลงทะเบียน workshop 3-2561

 

กรุณาดำเนินการลงทะเบียนและแจ้งหลักฐานการโอนเงิน ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

สอบถามเพ่ิมเติมที่ สนง.ราชวิทยาลัยฯ 02-716- 66512 หรือ 087-7545427