Workshop 2 สำหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ปฏิบัติงาน

ขอเชิญแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อสอบ แพทย์ใช้ทุนและแพทย์พี่เลี้ยง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

Workshop 2: Complex issues in Family Medicine

3-7 กันยายน 2561 ณ โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โดยสามารถโหลดรายละเอียดโครงการ ขั้นตอนการลงทะเบียนและใบจองที่พักได้ที่

ขออนุมัติเข้าร่วมwsh2.docx

ขั้นตอนการลงทะเบียน workshop 2-2561

แบบตอบรับการสำรองห้องพัก โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น