[UPDATE] ประกาศรายชื่อแพทย์ สอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561

****ประกาศ ตารางรายชื่อแพทย์ สอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561***

ตารางรายชื่อแพทย์ สอบสัมภาษณ์

 

 

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ขอประกาศกำหนดการและข้อปฏิบัติ สำหรับผู้เข้าสอบ เพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ  สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปี พ.ศ.2561  ดังรายละเอียดในเอกสารนี้

  • ประกาศการรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปี พ.ศ.2561

ประกาศ ร.ว.พ.ค. ที่ 7-2561 เรื่อง การสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ ประจำปี 2561

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปี 2561

เลขประจำตัวและรายชื่อผู้เข้าสอบวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติบัตร ประจำปี 2561

  • กำหนดการสอบ ** กรุณาศึกษารายละเอียดและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด**

กำหนดการสอบวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติบัตร ประจำปี 2561

  • ข้อปฏิบัติสำหรับแพทย์ผู้เข้าสอบ ** กรุณาศึกษารายละเอียดและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด**

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบภาคทฤษฏี

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบภาคปฏิบัติ

  • หนังสือแจ้งผู้เข้าสอบและหนังสือขออนุมัติผู้เข้าสอบ

หนังสือแจ้งกำหนดการสอบ ประจำปี 2561

หนังสือขออนุมัติเข้าสอบ ประจำปี 2561

 

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อราชวิทยาลัย