ฐานข้อมูลการฝึกอบรม

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
ได้จัดทำ google site สำหรับให้ข้อมูลเรื่องการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน รวมทั้งรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับการฝึกอบรม

แพทย์ประจำบ้าน สถาบันหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถดูได้ที่

รายละเอียด​การฝึกอบรมและสอบ

หรือสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ thaifammed.org หน้า “ฝึกอบรมและสอบ”
แบนเนอร์ “ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน”