หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน 2561

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

ประกาศและเปิดให้ดาวน์โหลด

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ

ในกำรประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2561

ได้แล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โดยหลักสูตรฉบับรูปเล่มจะได้จัดส่งไปยังสถาบันฝึกอบรมต่างๆ ต่อไป

แพทย์ประจำบ้านหรือผู้่ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ที่

www.thaifammed.org/training 

หรือที่เมนู “ฝึกอบรมและสอบ” จากเมนูหลักบนเว็บไซต์ราชวิทยาลัย