ลงทะเบียน Workshop แพทย์ประจำบ้าน 1/2562

ด้วย ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย กำหนดให้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

ในหัวข้อ “Basic Concepts of Family Medicine” ระหว่างวันที่ 1- 5 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1210 โซน B ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โดยมีวัตถุประสงค์ให้แพทย์ประจาบ้านและแพทย์ปฏิบัติงาน ชั้นปีที่ 1 ที่เข้าอบรมสามารถ มีความรู้ความเข้าใจในหลักการเวชศาสตร์ครอบครัวของประเทศไทยและสากล หลักการดูแลผู้ป่วยตามแนวคิดเวชศาสตร์ครอบครัว การประเมินครอบครัว เครื่องมือทางเวชศาสตร์ครอบครัว และการประยุกต์ใช้ หลักการดูแลผู้ป่วยที่บ้านอธิบายระบบการดูแลปฐมภูมิ ของประเทศไทย และหลักการการดูแลผู้ป่วยที่มีความซับซ้อน (Difficult patient) เบื้องต้นได้ รวมถึงบันทึก และเขียนรายงานการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ตามแนวคิดเวชศาสตร์ครอบครัว ได้อย่างเหมาะสม

ในการนี้ ราชวิทยาลัยฯ ขอให้ แพทย์ประจาบ้านและแพทย์ปฏิบัติงาน สมัครและลงทะเบียนได้ตามขั้นตอนข้างล่างนี้

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน workshop 1-2562

โครงการworkshop1-2562

หนังสือเชิญสำหรับแพทย์ประจำบ้าน

หนังสือเชิญสไหรับแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อสอบ