ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการ ฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวข

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ภายใต้โครงการปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2563
Inservice training 2563
1. ระยะเวลารับสมัคร 20 มกราคม -22 กุมภาพันธ์ 2562
2. จำนวนปีของโครงการ 5 ปี = ฝึกอบรมและเพิ่มพูนทักษะ 4 ปี + ปฏิบัติงานตามข้อผูกพันตามประกาศ 1 ปี
3. คุณสมบัติผู้สมัคร ผู้สมัครเข้าฝึกอบรมจะต้องเป็น แพทย์ที่จะสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตในปีการศึกษา 2562 (แพทย์จบใหม่ พฤษภาคม 2563 )
ข้อมูลรายละเอียดกำหนดการตาม link https://sites.google.com/site/primarycarecluster2017/new/kahndkarlaeabismakhrkhearabkarfukxbrmphaethycheiywchaychephaathangsakhawechsastr

ประกาศ รับสมัครแพทย์ 2563

โควต้ารับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการ