ประกาศ เรื่อง การสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ และวุฒิบัตรฯ ปี 2563 ฉบับที่ 2

ประกาศราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แห่งประเทศไทย เรื่อง การสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ และวุฒิบัตร เพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปี พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 2)

ประกาศสอบ ฉบับที 2

ลงทะเบียนเลือกสถานที่สอบ อว/วว สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ปี๒๕๖๓ https://forms.gle/LjyBzXTqvxEocBtB6

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ http://thaifammed.org/wp-content/uploads/2020/06/รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปี-2563.pdf