ประกาศผลสอบวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติ 2561

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

ขอประกาศผลสอบประกาศผลสอบวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติ ปี 2561

ดังรายชื่อตามประกาศนี้

ประกาศผลสอบ2561

 

** หมายเหตุ ผู้เข้าสอบที่ไม่มีรายชื่อตามประกาศนี้

ทางราชวิทยาลัย จะติดต่อกลับทาง E-mail ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2561