ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมงานพิธีรับหนังสืออนุมัติ และวุฒิบัตรฯ 12 ธันวาคม 2563

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมพิธีรับหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ​สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปี พ.ศ.2563 ในสถานการณ์ป้องกันโรค COVID-19

ประกาศข้อปฏิบัติ