กำหนดการสอบ ห้องสอบ และข้อปฏิบัติสำหรับผูเ้ข้าสอบ

กำหนดการสอบ ห้องสอบ และข้อปฏิบัติสำหรับผูเ้ข้าสอบ เพื่อประกาศนียบัตรวิชาชีพเวชกรรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบประคับประคอง 2563

กำหนดการสอบ ห้องสอบ และข้อปฏิบัติ