กำหนดการพิธีรับมอบวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติประจำปี 2561

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวขอประกาศกำหนดการ

พิธีรับมอบวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปี 2561

ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมแกรนด์ภูคำ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ

ดังรายละเอียดตาม QR Code นี้