การสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร

ด้วยราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย กำหนดการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร
เพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวัน
ศุกร์ที่ ๑๒-วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นคำขอสมัครสอบ เกณฑ์การตัดสิน และกำหนดการสมัครสอบ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูที่ลิงค์ด้านล่างนี้ได้ค่ะ

 

การสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร