การลงทะเบียนแพทย์โครงการปฏิบัติงานเพื่อการสอบฯ ปีงบ 2561

ตามที่ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย และกระทรวงสาธารณสุขได้มีสัญญาความร่วมมือทางวิชาการเพื่อขยายกำลังการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวให้แก่ประเทศ ตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ และได้จัดให้มีการฝึกอบรมภายใต้โครงการปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ( In-service Training)
ราชวิทยาลัยฯ  จึงได้เปิดลงทะเบียนสำหรับแพทย์ในโครงการฯ ดังรายละเอียดตามเอกสารข้างล่างนี้

หนังสือแจ้ง แนวทางสนับสนุนวิชาการ in-service training สสป

โครงการฝึกอบรมการดูแลผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและการดูแลกลุ่มประชากรสำหรับแพทย์ In-service training

ใบยืนยันการสมัครลงทะเบียน โครงการฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว.

ผลการสมัคร ISVT วันที่ 5 เม.ย. 61 (แก้ไข)