โครงการ Intensive course ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว

โครงการ Intensive course ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว  สำหรับแพทย์โครงการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มความรู้ ความชำนาญสาขาเวชศาสตร์ครบอครัว (Track 3) ระหว่างวันที่ 19-23 ธันวาคม 2559 ณ ห้องสัมมนา 4-6 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซ.ศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ

หนังสือเชิญ รายละเอียดโครงการ ใบลงทะเบียน(pdf)   ใบลงทะเบียน