ประกาศเรื่องการอบรมระยะสั้นเวชศาสตร์ครอบครัว 2563

ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าอบรม  โครงการอบรมระยะสั้นสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว (PCC)”  รุ่นที่ 15  รอบแรก, รอบแรก  (เพิ่ม) และ รอบที่สอง

กำหนดการ โครงการอบรมระยะสั้นเวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว (PCC)”  รุ่นที่ 15/2563 (Updated June 10, 2020)

ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 26 สิงหาคม 2563

Module 1 วันที่ 25 – 28 พฤษภาคม 2563   (online)

Module 2 วันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2563 และ 4-5 สิงหาคม 2563  (online)

Module 3 วันที่ 20 – 23 กรกฎาคม 2563  (face to face ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ)***

Module 4 วันที่  24 – 26 สิงหาคม 2563 (face to face ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ)***

**** หากสถานการณ์โควิด-19 เปลี่ยนแปลง อาจจะต้องพิจารณาปรับการอบรมเป็นแบบ Online

 

Attached files:

โครงการอบรมระยะสั้น PCC 2563 สสป (online)

หนังสือเชิญอบรม PCC 2563_ผอ.รพ.&คณบดีแพทย์ฯ

ประกาศรายชื่อรอบแรก

ประกาศรายชื่อรอบแรก (เพิ่ม)

ประกาศรายชื่อรอบสอง

บันทึกการเบิกจ่ายเงินกรณียกเลิกหรือการเดินทางไปราชการ

โครงการอบรมระยะสั้น PCC 2563 สสป (online) copy

หนังสือเชิญอบรม PCC 2563_ผอ รพ._คณบดีแพทย์

ประกาศรายชื่ออบรม pcc รอบแรก

ประกาศรายชื่ออบรม pcc รอบแรก (เพิ่ม)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกอบรม pcc 2563_รอ

บันทึก-การเบิกจ่ายเงินกรณียกเลิกหรือการเ