ประกาศเรื่องการอบรมระยะสั้นเวชศาสตร์ครอบครัว 2563

ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าอบรม  โครงการอบรมระยะสั้นสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว (PCC)”  รุ่นที่ 15  รอบแรก, รอบแรก  (เพิ่ม) และ รอบที่สอง

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 จึงปรับการอบรมฯ เป็นระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom และ face to face  ตามกำหนดการดังนี้

รุ่นที่ 15 ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 26 สิงหาคม 2563

Module 1 วันที่ 25 – 28 พฤษภาคม 2563   (online)

Module 2 วันที่ 1-2 มิถุนายน (Satir) และ 15 – 17 มิถุนายน 2563 (online)

Module 3 วันที่ 20 – 23 กรกฎาคม 2563     (online) 

Module 4 วันที่  24 – 26 สิงหาคม 2563 (face to face โดยอาจปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์)

Attached files:

โครงการอบรมระยะสั้น PCC 2563 สสป (online)

หนังสือเชิญอบรม PCC 2563_ผอ.รพ.&คณบดีแพทย์ฯ

ประกาศรายชื่อรอบแรก

ประกาศรายชื่อรอบแรก (เพิ่ม)

ประกาศรายชื่อรอบสอง

บันทึกการเบิกจ่ายเงินกรณียกเลิกหรือการเดินทางไปราชการ

โครงการอบรมระยะสั้น PCC 2563 สสป (online) copy

หนังสือเชิญอบรม PCC 2563_ผอ รพ._คณบดีแพทย์

ประกาศรายชื่ออบรม pcc รอบแรก

ประกาศรายชื่ออบรม pcc รอบแรก (เพิ่ม)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกอบรม pcc 2563_รอ

บันทึก-การเบิกจ่ายเงินกรณียกเลิกหรือการเ