โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง “Design thinking: How to create a lifelong learner”

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง “Design thinking: How to create a lifeling learner” ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2563 ตามรายละเอียด ดังนี้

Design thinking How to create a lifelong learner