โครงการอบรมระยะสั้นสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานใน PCC

แจ้งขยายเวลาสมัครรับทุนสนับสนุนจาก สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ (สสป.) ทุนละ 40,000 บาท เพื่อเข้าอบรมโครงการอบรมระยะสั้นสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว (PCC)”  รุ่นที่ 15  ไปถึงวันที่ 25 เมษายน 2563 และประกาศผลในวันที่ 28 เมษายน 2563

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 จึงปรับการอบรมฯ เป็นระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom และ face to face  ตามกำหนดการดังนี้

รุ่นที่ 15 ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 26 สิงหาคม 2563

Module 1 วันที่ 25 – 28 พฤษภาคม 2563   (online)

Module 2 วันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2563 (online)

Module 3 วันที่ 20 – 23 กรกฎาคม 2563     (online) 

Module 4 วันที่  4 – 5 (Satir) และ 24 – 26 สิงหาคม 2563 (face to face โดยอาจปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์)

โครงการอบรมระยะสั้น PCC 2563 สสป (online)

หนังสือเชิญอบรม PCC 2563_ผอ รพ.&คณบดีแพทย์