อบรมสำหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ปฏิบัติงาน ฯ

การอบรมสำหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ปฏิบัติงาน ฯ ครั้งที่ 3 วันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด  จ.เชียงใหม่

ขออนุมัติแพทย์ประจำบ้าน  ขออนุมัติ track 3  รายชื่อ track 3  โครงการและตาราง  ใบลงทะเบียน

ส่งใบลงทะเบียนและสำเนาการโอนเงิน   ภายในวันที่ 4พฤศจิกายน 2559 ก่อนเวลา 15.00 น.

ได้ที่    Email :  thaifmsci@gmail.com  หรือ  โทรสาร 02 716 6653