รวบรวมเรื่องราว How FM fight COVID-19?

สืบเนื่องจากราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมทางไกลในหัวข้อ How FM fight COVID-19? เพื่อให้ความรู้ ตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แก่แพทย์ทั่วไป และแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เพื่อรับมือกับการระบาดของโรค COVID-19

แต่มีแพทย์ หรือผู้สนใจบางท่านติดภารกิจ ในช่วงเวลาที่จัดการประชุม ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว จึงได้รวบรวมข้อมูลเนื้อหา ตลอดจนคลิบวิดีโอการประชุม เพื่อให้ผู้สนใจสามารถศึกษาย้อนหลังได้ที่….

https://bit.ly/FMCovid19