ประกาศผลการคัดเลือก Oral/Poster presentation

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวโดย

คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ National Conference of Family Medicine 2018

ขอประกาศผลการคัดเลือกงานวิชาการที่ได้ผ่านการคัดเลือกเพื่อนำเสนอในรูปแบบ oral และ Poster presentation


รวมทั้งกำหนดการและรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้


กำหนดการนำเสนอผลงาน oral and poster presentation update_251061

รายละเอียดการนำเสนอผลงาน FM conference 2018