ข่าวฝากประชาสัมพันธ์งานประชุมที่น่าสนใจ

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการและการอบรมทีน่าสนใจ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ดังนี้

  1. งานประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัวรามาธิบดี

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญแพทย์ พยาบาลและทีมสหวิชาชีพที่สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัวรามาธิบดี Future projection: Family Medicine in the next decade

ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2562 รร.เซ็นจูรี ปาร์ค ราชปรารภ

ติดตามรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/2C2ayce

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเรื่องพื้นฐานการวิจัยการศึกษา

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเรื่องพื้นฐานการวิจัยการศึกษา (Introduction to educational research) ประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ติดตามรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/2zUrO1K

3. หลักสูตรอบรมระะยะสั้นการวิจัยเชิงคุณภาพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ(ภาคพิเศษ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม หลักสูตรประกาศนียบัตร (หลักสูตรระยะสั้น)  การวิจัยเชิงคุณภาพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 โดยเริ่มเปิดการเรียนในวันที่ 7 มกราคม 2562

ติดตามรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ http://shee.si.mahidol.ac.th/master

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระยะสั้น ภาคการศึกษาที่2 ปี2561