ผลการคัดเลือกแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561

ด้วย สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

ร่วมกับ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการคัดเลือกแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น ประจำปี 2561

เพื่อเป็นการให้กำลังใจและเชิดชูเกียรติและศักดิ์ศรีของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวให้สังคมได้รับรู้บทบาทหน้าที่ของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่แพทย์ท่านอื่นๆ

บัดนี้ คณะอนุกรรมการคัดเลือกแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น

ได้พิจารณาคัดเลือกแพทย์ดีเด่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายนามต่อไปนี้

  1. แพทย์หญิงมาลินี บุณยรัตพันธุ์ รางวัล   “แพทย์ผู้บุกเบิกงานเวชศาสตร์ครอบครัว”
  2. แพทย์หญิงเพชรรัตน์ แซ่ว่อง รางวัล   “นวแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น”
  3. แพทย์หญิงฐนิตา สมตน รางวัล   “แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น ด้านวิชาการ”
  4. แพทย์หญิงนภัทร แผ่ผล รางวัล   “แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น ด้านบริการ”