ข่าวประชาสัมพันธ์จากแพทยสมาคม

แพทยสมาคม ได้ประกาศรับสมัครเสนอขื่อผู้สมควรได้รับรางวัลและทุนต่างๆ ประจำปี 2561

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และ สมาคมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว/แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

ขอประชาสัมพันธ์ให้แพทย์สมาชิกที่สนใจ เสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลหรือทุนวิจัยต่างๆ

ตามรายละเอียดเอกสารแนบด้านล่างนี้

ทุนแพทยสมาคมฯ2561