ขอแสดงความยินดีแด่สมาชิกกิตติมศักดิ์

ด้วยราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนางานเวชศาสตร์ครอบครัวของประเทศไทยและตระหนักความสำคัญของบุคคลากรอันทรงคุณค่าที่มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการพัฒนางานดังกล่าว

ราชวิทยาลัยฯ จึงได้มีมติเรียนเชิญครูแพทย์และแพทย์นักบริหารผู้ทรงเกียรติ ให้ดำรงตำแหน่ง สมาชิกกิตตมศักดิ์

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาตร์ครอบครัว ประจำปีพุทธศักราช 2561 ดังนี้

 

  1. แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง

 

 

2. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง ศรีเวียง ไพโรจน์กุล

ทั้งนี้ราชวิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติจากสมาชิกกิตติมศักดิ์ทั้งสองท่านเข้าร่วมงานรับมอบตำแหน่งสมาชิกกิตติมศักดิ์ ในงานประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัว National conference of Family Medicine 2018: Next step of Family Medicine in the current Thai context ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561