ขอแสดงความยินดีกับ นพ. สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ขอแสดงความยินดีกับ นพ. สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.รพ. จะนะ สงขลาที่ได้รับ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารและพัฒนาชุมชน จากมหาวิทยาลัยทักษิณ ในปีการศึกษา 2561 นี้

ทั้งนี้ นพ. สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ได้รับหนังสืออนุมัติเวชศาสตร์ครอบครัว จากราชวิทยาลัยฯ เมื่อปี 2552  และ ปริญญาสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิตจาก Institute of tropical medicine ประเทศเบลเยี่ยมเมื่อ ปี 2555 อีกยังมีผลงานการบริหารและพัฒนาสาธารณสุขชุมชนเป็นที่ประจักษ์อีกมากมาย

จึงขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จมา ณ ที่นี้

 

ภาพจากเฟซบุ๊กส่วนตัวนพ. สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ สถานะเปิดสาธารณะ