ขอเชิญเสนอชื่อ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น ปี 2563

ขอเชิญเสนอชื่อ เพื่อพิจารณาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี พ.ศ.2563 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

โครงการคัดเลือกแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดี

แบบฟอร์มการเสนอชื่อแพทย์ดีเด่น 2563

หนังสือเชิญ ผอ .สสป

หนังสือเชิญ ผอ.รพ คณะแพทย์

หนังสือเชิญ รพ เอกชน

แพทย์ดีเด่น v3