Category Archives: ข่าว/ประกาศ

ประกาศเรื่องการยื่นขอประกาศนียบัตรฯ ประคับประคอง

  ตามที่แพทยสภาโดยราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทยได้อนุมัติการเปิดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเวชกรรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบประคับประคอง ตามที่ได้ประกาศไปแล้วนั้น  เนื่องจากสาขาดังกล่าวเป็นสาขาใหม่ที่ยังไม่เคยมีการฝึกอบรมมาก่อน เพื่อให้สถาบันการฝึกอบรมสามารถมีจํานวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมที่เพียงพอต่อการเปิดการฝึกอบรม ราชวิทยาลัยฯ จึงกําหนดให้ในช่วง ๕ ปีแรก นับตั้งแต่ที่แพทยสภาอนุมัติให้เริ่มเปิดการฝึกอบรม ได้มีการพิจารณาให้ประกาศนียบัตรฯแก่แพทย์ที่มีคุณวุฒิหรือมีประสบการณ์ในการทํางานด้านการบริบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง โดยคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ ได้กำหนดรายละเอียดของเกณฑ์การพิจารณาให้ ประกาศนียบัตรฯ ดังกล่าวในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง [...]

ประกาศเรื่องการขอรับรองเป็นสถาบันฝึกอบรม ประกาศนียบัตรฯ การดูแลแบบประคับประคอง

 เนื่องด้วยแพทยสภาโดยราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทยได้อนุมัติการเปิดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเวชกรรม ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบประคับประคอง ตามที่ได้ประกาศไปแล้วนั้น คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ ได้มีมติเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดรายละเอียดของวิธีการและเกณฑก์ารขอรับรองเป็นสถาบันฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว โดยมี รายละเอียดดังนี้ ประกาศเรื่องการขอรับรองเป็นสถาบันฝึกอบรม แบบฟอร์มการขอรับรองเป็นสถาบันฝึกอบรม แบบฟอร์มการขอรับรองเป็นสถาบันฝึกอบรม รูปแบบ word หลักสูตร [...]

ผลการคัดเลือกแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561

ด้วย สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการคัดเลือกแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการให้กำลังใจและเชิดชูเกียรติและศักดิ์ศรีของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวให้สังคมได้รับรู้บทบาทหน้าที่ของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่แพทย์ท่านอื่นๆ บัดนี้ คณะอนุกรรมการคัดเลือกแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น ได้พิจารณาคัดเลือกแพทย์ดีเด่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายนามต่อไปนี้ แพทย์หญิงมาลินี บุณยรัตพันธุ์ [...]