PCFM วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว

Journal of Primary Care and Family Medicine วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว

      เนื่องด้วยสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ชมรมแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว และองค์กรภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาบริการปฐมภูมิ  ร่วมจัดทำวารสารราย 4 เดือน จัดพิมพ์ออกเผยแพร่ จำนวน 3 ฉบับต่อปี เพื่อเผยแพร่ความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานบริการปฐมภูมิ ผลงานวิจัย บทความวิชาการหรือกึ่งวิชาการด้านปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว

    คณะอนุกรรมการวิชาการจึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งบทความวิชาการเพื่อลงใน วารสาร PCFM เล่มถัดไป ตามรายละเอียดดังภาพ

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดเล่มที่ผ่านมาได้ที่ www.pcfmjournal.com